Informatieavond trekt 20% van de ouders!

Vanmorgen was de informatieavond van gisteren, op beide locaties, het gesprek bij de ochtendkoffie. Tal van vragen komen dan boven. We willen meer ouders bereiken? Hoe richten we ons op de overige 80%? Welke rol spelen de ouderconsulenten hier? Krijgt de school  de ouders die ze verdient?
Voor een aantal leerkrachten was in ieder geval duidelijk dat we de informatieavonden anders moeten inrichten, willen we meer ouders binnenkrijgen. Kijk, dat is ook High Performance denken!!

En toch, rondtwitterend kom je er snel achter dat zeer veel basisscholen worstelen met de relatie school en ouders. Zo twitterde een collega dat zijn school dit soort avonden maar afblies, omdat de opkomst gering bleef. Een Amsterdamse collega feliciteerde me juichend met het aantal ouders dat bij ons binnenkwam. 

We moeten op een andere manier invulling geven aan het partnerschap met onze ouders. Dat gaat niet vanzelf. Gelukkig kijken we wel gezamenlijk die richting op.
De ouderavond aanstaande 2 november is een interessant ijkpunt. De ouderraad bestaat hier op school nog niet zo lang. Een ouderavond, georganiseerd door de ouders van de school voor ouders van de school, is een hele uitdaging. Daar kunnen wij ons partnerschap met elkaar oefenen. Mooi, want dat is ook High Performance denken!

Dit is ook High Performance!

Mission9 is een boek met prachtige illustraties en gaat over de kracht van zelfbewustzijn en van geweldloos denken. Een pleidooi voor tolerantie, voor én – én in plaats van óf – óf – denken.
Een boek over de waarde van verscheidenheid en het uniek zijn van ieder mens. Nog niet eerder werd het kernwadrantenmodel zo helder en spannend uitgelegd.

Welzijn, gezondheid en economische groei

Odbs Pierre Bayle heeft van het college van bestuur van Stichting Boor de ruimte gekregen om de komende 2 jaar met een kleine groep scholen uit Nederland op te trekken om het concept High Performance Schools inhoud te geven.

Mission statement van een HPS:

  • Een High Performance School is een school die onderwijs ziet als sleutel tot welzijn, gezondheid en economische groei. Zij werkt vanuit een diepere morele betekenisgeving, en richt haar onderwijs bewust op het creëren van maatschappelijke waarde op langere termijn. De High Performance school heeft contact met de omgeving hoog in het vaandel heeft en betrekt stakeholders bij haar beleidbepaling.
  • Een High Performance School is een school waar alle kinderen, in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. High Performance Schools zien excellente beheersing van basisvaardigheden als taal en rekenen als basisvaardigheden, maar zijn zeker ook gericht op vaardigheden als eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces, probleem en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven.
  • In een High Performance School heerst een cultuur van groei en ontwikkeling.
  • Binnen een High Performance School werken professionals continu aan het bereiken van de organisatie doelstellingen.

Onderwijskwaliteit
‘Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om de in kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Zelfs scholen die het predicaat excellent verdienen, schieten daarin tekort’. Dit meldt de Besturenraad naar aanleiding van het onderzoek naar de onderwijskwaliteit op 112 basisscholen.
Wat te zeggen over het gegeven dat er gemiddeld in Nederland aan het eind van groep 8 meer dan een half jaar leerachterstand is, en het gegeven dat 10% schoolverlaters onvoldoende vaardig zijn in lezen, taal en rekenen (CITO 2009)? Wanneer we deze resultaten plaatsen naast het Lissabon akkoord en de ambities die daarin gesteld, wacht ons nog een hele uitdaging. En een zeer relevante uitdaging, want vanuit maatschappelijk belang is educatie het meest essentiële en invloedrijke middel om kenniscreatie, economische groei en kansen van mensen en kinderen te vergroten!
Een zeer hoge CITO eindscore gedurende drie achtereenvolgende jaren is niet voldoende om een High Performance School te zijn. Scholen kunnen meer uit hun leerlingen halen dan een hoge score aan het einde van de basisschool! Bij het predicaat ‘High Performance School’ gaat het meer om leerwinst dan om CITO eindscores. Het gaat om het behalen van een minimum niveau van alle schoolverlaters én de toegevoegde waarde van het onderwijs in de vorm van sociale opbrengsten die kinderen voorbereid op hun toekomstige mondiale samenleving.

Didactisch concept
Bij de hoge ambities van een High Performance School is ontwikkeling van de gehele organisatie essentieel. Theoretisch onderbouwde interventies en activiteiten worden gekoppeld aan de ervaringen uit de praktijk. Steeds wordt de koppeling gelegd tussen wetenschappelijk onderzoek buiten de onderwijssector en relevante wetenschappelijk onderzochte elementen voortkomend uit onderzoek uit de eigen sector met ervaringen uit de alledaagse praktijk van scholen.: Biografische identiteit (Burnham, Pollen, De Wit), Educational Reform (Fullan, Marzano, West Burnham), High Performance Organizations (De Waal), Versterken van het innovatief vermogen (Fullan, Quinn, Van Beek).

De High Performance School heeft duidelijke zachte en harde kanten. De zachte kanten zijn gericht op het samen ontwikkelen van een biografische identiteit en het met elkaar willen bereiken van een hoger doel: verbetering van het onderwijs aan kinderen. De harde kanten zijn te vinden in de duidelijke wijze waarop de Performance van de School en de Professionals omschreven, geëvalueerd en beoordeeld worden. Ook het veranderproces om te komen tot een High Performance School heeft zowel harde als zachte kanten, waarbij aan de ene kant ruimte gecreëerd wordt voor het ontwikkelen van het innovatief vermogen van de school met daarbinnen het accent op een evaluatiecultuur, terwijl aan de harde kant deze ruimte gekoppeld wordt aan duidelijk resultaat gerichte afspraken over de voortgang en ontwikkeling van de organisatie.

Wat, gaan we het nu anders doen?
Dacht het niet! De kwaliteitsslag die we de afgelopen drie jaar hebben doorgemaakt, zetten we nog gerichter voort. Onze focus was gericht op taal en rekenen, dat blijft zo. Onze focus was gericht op verbetering van de kwaliteitszorg, ook die focus blijft. Onze insteek op de internationalisering blijft; groep 1 t/m 8 krijgt stevig les in het Engels. Onze IT-insteek krijgt steeds meer vorm en Dalton komt steeds beter in de steigers.  We gaan de komende jaren nog inhoudelijker aan de slag met de bovengenoemde zachte en harde kanten van het onderwijsproces. Daarbij is een hele grote rol weggelegd voor de leerkrachten zelf. Zo gaan we komende periode samen aan de slag met het zoeken en vaststellen van onze biografische identiteit.

Community School
Mijn expeditieteam, naast Pierre Bayle bestaande uit Op Dreef en PWS, houdt zich de komende 2 jaar bezig met het onderwerp ‘ Parent and community engagement’. Samen geven wij invulling aan het begrip community school. Vanuit onze school leg ik voor de wijk de nadruk op de totstandkoming van de real life community De Crooswijk Academie (waarover later ongetwijfeld meer).
Betrokkenheid vanuit de wijk, de omgeving, de ouders vergroot nu eenmaal de slaagkans van onze kinderen.

Vitamine T

De uitdaging voor Odbs Pierre Bayle in Crooswijk

Heb jij je vitamine T al binnen? Vitamine T verwijst naar de term ‘Tribal Vitamin’ van Nicholas Albery. “ Mensen evolueerden in groepen/ stammen van 50 tot 250 leden. We hebben nog steeds dat gevoel van verwantschap nodig waarin een stam voorziet.” Dat is ook de reden dat wij elkaar opzoeken tijdens de feestdagen als Kerst of Suikerfeest. Voldoende viatime T bevordert ons welbevinden!
In de praktijk van alle dag betekent dit Vitmine T in de vorm van een dagelijkse dosis contact met onze naaste buren, met elkaar. Goed  voor onze gezondheid! 
Afgelopen vrijdag kregen we op school een behoorlijke dosis Vitamine T te verwerken toen we in gezamenlijkheid de zestigste verjaardag vierden van een collega. Lekker eten, een drankje, vrolijke gseprekken en een korte serieuze beschouwingen.
 
Voor onze school binnen de MFA aan het Paradijsplein en als de wijkschool aan het Alberta Wellingpad betekent het deuren openhouden en rondstrooien die Tribal Vitamin! Naar onze leerlingen, naar onze ouders, naar onze naaste buren, naar de wijkbewoners, naar elkaar en naar alle sociale partners waarmee we hetzelfde doel nastreven:
Geef kinderen een plek in de school, in de wijk en in de samenleving.